μισθόομαο


μισθόομαο
med. нанимаю (себе)

Ancient Greek-Russian simple. 2014.